تبلیغات
تحقیقات آموزشی پیام نور شیراز - مطالب امتحانات میان ترم
سه شنبه 1394/02/22  10:17    ویرایش: سه شنبه 1394/02/22 10:20
توسط: م زارعی

امتحان میان ترم شوه های کیفی چهارشنبه 94/2/23 ساعت 14 ( فصل های 16-15-14 ) برگزار می گردد.

   


نظرات()  
دوشنبه 1394/01/31  22:12    ویرایش: دوشنبه 1394/01/31 22:22
توسط: م زارعی

دانشجویانی که درس آمار استنباطی 2 (کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری) را در نیمسال دول  94-93 اخذ کرده اند، برای نمره ی میان ترم، باید از هر یک از مباحث آزمون T وابسته ، تحلیل رگرسیون ،آزمون u مان ویتنی،تحلیل واریانس کروسکال والیس یک سوال بدون تکرار و کپی از منابع دیگر، طرح کرده، و گام به گام حل نمایند. هم چنین از تحلیل واریانس بلوک های تصادفی و کرت های تقسیم شده، عنوانی نوشته و طرح آن را مشخص  و بیان کنید که روش آماری مورد استفاده ی آن چه آزمونی خواهد بود (بدون حل) و به صورت دست نویس  تا تاریخ 942/30 به دکتر رستگار تحویل دهند.

   


نظرات()  
جمعه 1393/09/14  11:32    ویرایش: جمعه 1393/09/14 11:46
توسط: م زارعی

امتحان میان ترم درس تدریس پیشرفته در تاریخ 93/9/26 ساعت 14-12 برگزار می گردد. امتحان از سه فصل اول کتاب راهنمای تدریس در دانشگاه ها(میلر) و سه فصل اول کتاب الگوهای تدریس 2004 (محمد رضا بهرنگی)گرفته می شود.

   


نظرات()  
دوشنبه 1393/09/10  20:15    ویرایش: دوشنبه 1393/09/10 21:22
توسط: م زارعی

دانشجویانی که درس آمار استنباطی 2 (کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری) را در نیمسال اول  94-93 اخذ کرده اند، برای نمره ی میان ترم، باید از هر یک از مباحث آزمون T وابسته ، تفاوت ضریب همبستگی در دو نمونه متفاوت، تفاوت شیب رگرسیون در دو متغیر مستقل،تحلیل رگرسیون چند متغیره،آزمون u مان ویتنی،تحلیل واریانس کریسکال والیس یک سوال بدون تکرار و کپی از منابع دیگر، طرح کرده، و گام به گام حل نموده و به صورت دست نویس و یا فایل آن را به ایمیل آقای قائدی ghaedi.mohsen@yahoo.com ارسال نمایند. مهلت ارسال تا  93/9/30 می باشد.

   


نظرات()  
دوشنبه 1393/09/10  20:11    ویرایش: دوشنبه 1393/09/10 21:23
توسط: م زارعی

امتحان میان ترم زبان تخصصی روز چهارشنبه 93/9/26 ساعت 10 صبح، از پنج درس اول برگزار می گردد.

   


نظرات()  
یکشنبه 1393/09/9  08:08    ویرایش: یکشنبه 1393/09/9 08:10
توسط: م زارعی

امتحان میان ترم کاربرد کامپیوتر (spss) در تاریخ 93/9/27 ساعت 16-14 برگزارمی گردد. امتحان به صورت عملی گرفته می شود.

   


نظرات()  
جمعه 1393/02/19  16:43    ویرایش: جمعه 1393/02/19 17:17
توسط: م زارعی

طبق اطلاعیه ی قبلی، دانشجویانی که درس آمار استنباطی (کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری) را در نیمسال دوم 92-93 اخذ کرده اند، موارد ذکر شده را به ایمیل آقای قائدی ghaedi.mohsen@yahoo.com ارسال نمایند.
شایان ذکر است مهلت ارسال این موارد تا 5 خرداد تمدید شده است.


   


نظرات()  
سه شنبه 1393/02/16  10:03    ویرایش: سه شنبه 1393/02/16 10:09
توسط: م زارعی

دانشجویانی که درس آمار استنباطی (کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری) را در نیمسال دوم 92-93 اخذ کرده اند، برای نمره ی میان ترم، باید از هر یک از مباحث آزمون T گروه های مستقل به همراه برآورد فاصله ای، تحلیل واریانس دو عاملی، آزمون خی دو دومتغییره، آزمون تحلیل واریانس یک عاملی همراه با توکی و شفه یک سوال (جمعا چهار سوال) بدون تکرار و کپی از منابع دیگر، طرح کرده، حل نموده و فایل آن را تا 29 اردیبهشت ماه به ایمیل نماینده کلاس که متعاقبا اعلام می گردد، ارسال نمایند.

   


نظرات()  
دوشنبه 1393/02/8  22:56    ویرایش: جمعه 1393/02/19 17:18
توسط: م زارعی

دانشجویانی که درس آمار توصیفی (جبرانی) را در نیمسال دوم 92-93 اخذ کرده اند، برای نمره ی میان ترم، باید از هر یک از مباحث واریانس، همبستگی پیرسون، اسپیرمن، رگلسیون دو متغیره، رتبه درصدی و نقطه درصدی یک سوال (جمعا شش سوال) طرح کرده، حل نموده و فایل آن را تا 5 خرداد به ایمیل kabootare_haram66@yahoo.com ارسال نمایند.

   


نظرات()  
دوشنبه 1393/02/8  22:21    ویرایش: دوشنبه 1393/02/8 22:23
توسط: م زارعی

امتحان میان ترم روش تحقیق 1 نیمسال دوم 92-93 (استاد صیف) پنج شنبه بیست و پنج اردیبهشت 93 از فصل 1 و 2 و 4 و 6 کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری، برگزار می گردد.

   


نظرات()  
دوشنبه 1393/02/8  22:20    ویرایش: دوشنبه 1393/02/8 22:21
توسط: م زارعی

امتحان میان ترم ارزشیابی آموزشی نیمسال دوم 92-93 (استاد صیف) پنج شنبه هجده اردیبهشت 93 از کل کتاب، برگزار می گردد.

   


نظرات()  
دوشنبه 1393/02/8  22:17    ویرایش: دوشنبه 1393/02/8 22:20
توسط: م زارعی

امتحان میان ترم زبان تخصصی (جبرانی) نیمسال دوم 92-93 (استاد صیف) پنج شنبه یازده اردیبهشت 93 از پنج درس اول کتاب، برگزار می گردد.

   


نظرات()  

تحقیقات آموزشی پیام نور شیراز

وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی پیام نور شیراز